Rele Zouti

Etap 2:
Konnen kiyès ou ye

Èske w gen yon konpreyansyon byen devlope de ou menm, konnen ki moun ou ye ak ki kote ou soti, sa ki bay yon fondasyon pi fò pou yon vokasyon ki enpὸtan nan lavi.

Tools to explore your values in work and life

Tools to explore your gifts and talents

Tools to explore your passions and interests

*************************************

“Chèche konnen tèt ou byen. Mande tout aspè nan nati w ak pèsonalite w. Menm si ou konnen tèt ou byen, jwenn fason pou w obsève pase w ak prezan w nan yon nouvѐl opinyon , espesyalman sa ki bay yon endikasyon ou ka touche, reyalis, ak pratike pouw ka mye adaptew ak travay mond lan ...travay ideyal ou montre konplètman chak aspè nan nati ou. Li koresponn pafѐtman ak talan natirѐl ou. Li eksprime konplѐtman tanperaman ou ak pèsonalite ou, menm pati ou pa wè ki pozitif yo. Li baw rekonpans ki enpòtan. Li atenn objektif ou yo. Li vin nan yon anviwònman ki apwopriye ak moun ou ye a.” 

— Nicholas Lore, The Pathfinder

“Youn nan bagay ki pi ankourajan ou dwe fè se idantifye tèt ou pandan wap konnen ki moun ou ye, nan kisa ou kwè ak ki kote ou vle ale.”

— Sheila Murray Bethel

*************************************

Eksplore valè fanmi ou nan direksyon travay

Youn nan fason poun konprann tèt nou e kominike avèk travay la se eksplore sistèm fanmi nou, ak rekonèt ki jan chak manm nan fanmi an enfliyanse nou nan lavi. Li enpòtan tou poun konnen apwòch kiltirèl nou yo, ak kisa kilti patikilye nou di sou valè ke nou bay ak fanmi orijinѐ nou.

Pou eksplore fanmi orijinѐ ou ak atitid ou nan travay, nivo satisfaksyon travay, sesyon sou karyè, ak pwoblèm sèks, desinen yon pye bwa jeneyalojik nan karyè, nan travay oswa nan edikasyon nan granparan ou, paran w yo, frè w ak sè w yo. Ki tèm ak modèl ke ou wè ak kὸman sa ka afekte valè w nan karyè w?

Kesyon pou reflechi:

 • Ki kalite travay nan fanmi ou te wè tankou travay fanm / gason?

 • Ki manb fanmi ou te admire oswa meprize pa fanmi ou?

 • Ki atitid fanmi ou sou plezi oswa amizman?

 • Sou lajan / depans / ekonomize?

 • Ki jan fanmi ou defini siksè / echèk? Ki moun ki te yon siksè / echèk ak poukisa?

 • Kiyès nan fanmi ou ki pi sanble ak ki jan?

 • Kiyès ou ta renmen tankou e poukisa?

 • Nan ki fason ou sanble ak fanmi ou?

 • diferan?

 • Kijan ou ta renmen pou ou sanble?

 • diferan?

*************************************

Ki jan pèsonalite mwen anfòm nan anviwònman travay mwen an?

Pou ede ou evalye poukisa sèten anviwònman nan travay fonksyone oswa pa byen fonksyone pou pèsonalite ou, sonje yon tan lè ou te "nan eleman ou"kew te gen yon travay, legliz, yon fanmi oswa lòt anviwònman, epi poze tèt ou kesyon sa yo:

 • Kisa mwen fè byen nan anviwònman kote mwen te prospere a?

 • Ki sa ki sou pèsonalite m 'ki te ede m' fè byen nan ki anviwònman?

 • Ki sa ki "pwospere" sitiyasyon di sou fòs pèsonalite m 'ki ta ka transfere nan anviwònman travay la?

 • Èske mwen boujonnen sou entèraksyon ak lòt moun, oswa pito travay pou kont li?

 • Èske mwen renmen itilize imajinasyon mwen, oswa mwen prefere fè fas ak pratik?

 • Èske mwen gen enkyetid ak santiman yo nan lòt moun bò kote m 'pi wo a tout, oswa ap resevwa travay la fè pi enpòtan pou mwen?

 • Èske mwen renmen planifye davans, oswa mwen pito espontane?

Apresye fòs ou

Teste pèsonalite ou / karyè anfòm avèk tès sa yo sou entènèt (sitou gratis)
https://www.truity.com/view/tests/personality-career
https://deweycolorsystem.com/tests/
https://www.thebalancecareers.com/personality-type-and-career-choice-526171
https://www.enneagraminstitute.com/

Retounen nan: Etap 1: Pran swen tet ouPaj kap vini an: Valè nan travay ak lavi