Rele Zouti

Pasyon ak enterè

Pasyon - Yon dezi entans oswa antouzyasm pou yon bagay.

Enterè - Yon bagay ou vle konnen oswa aprann plis sou li.

Eksplore tout okipasyon posib nan sit entènèt sa a

Kreye deklarasyon misyon pèsonèl ou. Sa pran tan nan entansyonalite, epi lap edew pouw mye konprann ak genyen pasyon ou. Vwa a : Kreye Deklarasyon,nan misyon pou travay la ak pou Lavi, pa Laurie Beth Jones, bay konsèy enspire ak pratike pou mennen lektè yo nan chak etap definisyon an ak nan reyalizasyon yon misyon.

Teste pasyon ou ak enterè ak tès sa yo sou entènèt ak zouti (sitou gratis):

https://www.wheaton.edu/media/center-for-vocation-and-career/myStory-Full-Digital-Workbook.pdf

https://www.princetonreview.com/quiz/career-quiz

https://www.truity.com/view/tests/personality-career  

https://career.missouri.edu/career-interest-game/

http://eparachute.com/para19/

*************************************

Si w eseye dekouvri vokasyon ou, bon kesyon an se pa nan sa ke mwen bon an? Se kesyon yo ki pi difisil: Kisa ki motivem poum fè? Ki aktivite preferem ke mwen ka kontinye amelyore nan ane kap vini yo? Kisa mwen tap tѐlman renmen ki pou ta kapte jis anndan mwen? ... Tèks ki enpòtan pou amelyore nan tout rechèch vokasyon an se anndan kè w ak nanm ou, motivasyon w yo alontèm. Konesans abondan; motivasyon ra.”

--David Brooks, The Second Mountain

"Pa gen okenn pasyon pouw jwe piti nan sa ki konsѐne yon lavi pi piti ke sa ke ou ka viv la."

"Chak moun ka monte pi wo pase sitiyasyon l lan epi reyisi sil devwe e pasyone pou sa lap fѐ a."

--Nelson Mandela

Tout travay ki ranfòse limanite an gen diyite ak enpòtans epi yo ta dwe antre avѐk ekselans rigoure.”

--Martin Luther King, Jr.

*************************************

Detèmine faktè ki pi enpòtan yo

Nou gen tandans a pran desizyon swa pa ensten nou oubyen pa pwὸp lojik nou. Si nou sispann itilize sa de pati sa yo nan sèvo nou di, nou ka dekouvri faktè lejitim sa yo nan konsidere lè w pran desizyon nan karyè w.

 

Poze tèt ou kesyon sa yo:

 • Ki sa tèt ou di ou?

 • Èske enfòmasyon ou te rasanble adekwa, egzat oswa enpòtan?

 • Kisa kè ou di ou?

 • Ki direksyon ki gen ensten zantray ou apiye?

 • Ki sa sa vl di sou valè kache ou, pasyon, priyorite?

 

Si li rive desann nan yon desizyon ant de senaryo, "fè" yon desizyon nan yon direksyon ak ap viv avèk li pou yon jou.

  • Ki sa li santi tankou?

  • Èske ou kontan ke ou te pran desizyon sa a?

  • Èske ou ta renmen ou te pran yon desizyon nan lòt direksyon an? Poukisa ou pa?

  • Imajine tèt ou de ane nan lavni. Konsidere ki sa lavi ta dwe tankou si ou te pran yon sèl desizyon. Imajine an detay. Kijan li ta santi l? Ki sa ou ta dwe fè?

 •  Lè sa a, konsidere ki lavi ta ka tankou si ou te pran lòt desizyon an. Poze menm kesyon yo. Mete aksan sou diferans ki genyen ant de avni yo, epi ki ta ka pi bon pou ou.

 • Ki aksyon ou planifye pou pran pou pran desizyon sa a?

*************************************

Evoke konfyans nan tѐt ou degaje pasyon ou!

Ki avni ou imajine pou tèt ou nan senk ane (oswa de ane, si sa pi fasil), tankou sa ki viv pasyon ou konplѐtman / enterè? Anvizaje tèt ou posib nan nenpὸt ti detay. Ou dwe ouvè e kreyatif ke posib. Lide jeni!

Lè mwen jwenn pasyon mwen, lavi m 'pral ... oswa mwen pral konnen mwen te jwenn pasyon mwen lè…

 • Kisa w'ap fè? Dekri jou ideyal ou.

 • Ki kote ou ap travay?

 • Ki sa ki atmosfè a travay tankou?

 • Ki moun ou ap travay ak ak ki relasyon ou tankou?

 • Ki sa ki ranpli sou travay ou a? Ki sa ki eksite ou plis? Ki sa ou pi fyè de li?

 • Kijan ou santi ou pou w ale travay nan yon lendi maten

 • Kijan ou santi ou lè ou di moun yo sou sa ou fè?

 • Kisa fanmi ou panse sou nouvo djòb ou a?

 • Ki sa ki nan yon sèl bagay ki pi diferan de ou ye kounye a?

*************************************

Lè ou vire a goch sou wout sekirite a olye wout ou te anvi a ,imaj kraze kapab antere pandan moman ou pa kontan ak desepsyon ki brile.”

--Marti Konstant, Activate your Agile Career

*************************************

Eksplore sa ki pi enpòtan pou ou

 1. Ki moun ke ou te admire lè ou te ap grandi?

  1. Nonmen twa wòl modèl yo.

  2. Ki sa ki sou yo ou te admire? Ki sa ki te "Misyon" yo ke ou te jwenn enspirasyon?

  3. Kijan ou wè tèt ou menm jan oswa diferan de modèl ou yo?

  4. Ki valè ou trase soti nan modèl sa yo, ak ki jan yo te manifeste tèt yo nan lavi ou oswa chemen karyè twò lwen?

 2. Ki sa ki pi bon nan memwa timoun ou an? Èske gen kèk lyen ant istwa sa yo ak pasyon ou ye kounye a ak enterè?

  1. Lè ou te pi jèn, ki sa ou te vle vin ye?

  2. Kisa ou renmen fè oswa aprann sou?

 3. Ki magazin, sit entènèt ki montre ou li oswa gade regilyèman? Lè ou ale nan yon libreri, ki seksyon ou pi desine sou yo? Ki sa chwa sa yo di sou enterè karyè ou?

 4. Ki istwa ke ou ta renmen soti nan yon liv oswa fim? Ki moun ki se karaktè yo ki kle ak sa ki motivasyon yo? Ki jan istwa sa a gen rapò ak sitiyasyon ou ye kounye a? Ki jan pou ou ta adopte menm kalite estrateji tankou karaktè sa yo?

 5. Ekri 10 pi gwo bagay ou enterese oswa renmen fè.

  1. Lis kòm anpil rezon ke ou kapab poukisa ou enterese nan chak nan 10 bagay sa yo.

  2. Analize rezon sa yo epi idantifye kat oswa senk tèm toupatou.

  3. Ki sa tèm sa yo di sou pasyon ou ak enterè ou?

 6. Kijan ou defini "travay ki gen sans"? Travay ki agreyab? Enteresan? Nan ki fason travay sa a tonbe nan kategori sa yo?

 7. Si ou te gen sèlman senk ane rete pou w viv, ki sa ou ta depanse e fè nan senk ane?

 8. Si ou te gen tout lajan an nan mond lan (ak depans pa t 'yon baraj) ki sa ou ta fè ak lajan sa a? Avèk ki libète tan? Ki kote ou ta vwayaje ak sa ou ta fè la e poukisa? Kisa ou ta etidye? Nan kesyon sa yo, sonje ke Bondye pa limite pa finans!

 9. Ou santi ou rive vre lè ou ede moun ki gen….

 10. Si ou te sipòte yon "kòz" nan mond lan…

  1. Ki sa ki fè ke ou kriye? Ki sa ou vrèman vle chanje nan mond lan oswa nan kominote lokal ou a? Ki sa ki enpak ou ta renmen genyen?

  2. Si mwen te gen tout lajan mwen te bezwen, mwen ta ede moun ki gen…

  3. Ki wòl ou ta renmen jwe nan fè chanjman sa yo nan mond lan, oswa nan kominote w la?

*************************************

Kesyon ki pi pèsistan ak ijan nan lavi a se, 'Kisa ou vle fè pou lòt moun?'"  

--Martin Luther King, Jr.

Retounen nan: Konnen talan ou yoPaj kap vini an: Etap 4: Pran chaj